image advertisement


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 1 075
  • Tất cả: 177715
KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc năm 2023
Lượt xem: 12
KẾ HOẠCH
Kiểm soát thủ tục hành chính 
trên địa bàn xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 555/QĐ-UBND
 ngày 29/12/2022 của UDND xã Mỹ Phúc)
 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Mục đích
- Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); đưa công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện TTHC.
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong việc giải quyết TTHC; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC để đảm bảo tính khách quan, liên thông, kịp thời và chính xác góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
- Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.
- Tiếp nhận, xử lý kịp thời  các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC.
2. Yêu cầu
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Công tác kiểm soát TTHC phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện thường xuyên liên tục, nghiêm túc, bảo đảm đúng thời gian quy định. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, xã, thị trấn được cập nhật, công bố thường xuyên theo quy định. 
- Phân công cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC và trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.
- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC. 
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thi đua, khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện TTHC.
B. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
STT Nhiệm vụ
Kết quả công việc Phân công thực hiện
Thời gian thực hiện
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
   I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 Văn phòng UBND xã Các ban ngành UBND xã Tháng 12/2022
2 Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND huyện. Các văn bản UBND xã Các ban ngành UBND xã Thường xuyên
3 Đảm bảo kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn Phân bổ kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC 2023 Tài chính xã
Văn phòng UBND xã Các ban ngành Năm 2023
II RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 theo ngành, lĩnh vực quản lý và thẩm quyền giải quyết Quyết định ban hành kế hoạch rà soát đánh giá TTHC năm 2023 của UBND xã UBND xã Trước 15/01/2023
2 Tổng hợp kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của các ban ngành UBND xã, lựa chọn ngành, lĩnh vực được rà soát, đánh giá năm 2023 Quyết định của UBND xã về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 Văn phòng HĐND-UBND Các ban ngành Trước ngày 31/01/2023
3 Triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, UBND xã UBND xã Văn phòng HĐND – UBND xã; Các ban ngành có liên quan Từ tháng 02/2023 – 7/2023
4 Hoàn thiện Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kết quả rà soát TTHC Tháng 8/2023
5 Tổng hợp các kết quả rà soát, đánh giá TTHC trình UBND xã thông qua Báo cáo tổng hợp các kết quả rà soát, đánh giá; Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của UBND huyện, sáng kiến cải cách TTHC của huyện năm 2023 Văn phòng HĐND-UBND xã Các ban ngành Tháng 9/2023
III RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC NỘI BỘ
1 Thống kê, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 - Các ban ngành UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện
 
IV NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC do UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức Cử cán bộ công chức tham gia Văn phòng HĐND-UBND xã Các ban ngành có liên quan Trong năm
V CÔNG BỐ, CÔNG KHAI, CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TTHC
1 Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC hoặc dự thảo quyết định công bố TTHC của UBND xã (trường hợp được luật giao) Quyết định công bố danh mục TTHC hoặc Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã Các cơ quan, đơn vị có liên quan Thường xuyên
2 Dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC hoặc Quyết định công bố TTHC (trường hợp được luật giao) của Chủ tịch UBND xã; Trình Chủ tịch UBND xã công bố danh mục TTHC (hoặc công bố TTHC) thuộc thẩm quyền Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố Các phòng, ban ngành Văn phòng HĐND-UBND xã Thường xuyên
3 Thưc hiện công khai TTHC Cập nhập TTHC được công khai vào Cơ sở dữ liệu quốc gia Văn phòng HĐND- UBND xã Thường xuyên
Niêm yết, công khai đầy đủ, đúng quy định TTHC đã được công bố tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, trên Website của cơ quan, đơn vị Các ban ngành UBND xã Thường xuyên
VI TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
1 Công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC Niêm yết thông tin, số điện thoại tiếp nhận, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính Văn phòng HĐND-UBND xã      Các cơ quan, đơn vị có liên quan Thường xuyên
2 Tiếp nhận, phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của các cá nhân, tổ chức Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị Văn phòng HĐND-UBND        xã Các  phòng ban của UBND xã Thường xuyên
3 Xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Văn phòng HĐND-UBND         xã Các  phòng ban của UBND xã Thường xuyên
VII TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
1 Tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của chính phủ, Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ UBND xã Thường xuyên
1 Tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của chính phủ, Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ Các  phòng ban của UBND xã Thường xuyên
2 Kiểm soát chất lượng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC Quyết định công bố quy trình giải quyết nội bộ trong giải quyết TTHC Văn phòng HĐND-UBND xã Thường xuyên
3 Dự thảo Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND xã công bố thuộc thẩm quyền Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC Các ban ngành. Văn phòng HĐND-UBND xã Thường xuyên
4 Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của chính phủ, Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND xã Các ban ngành của xã Thường xuyên
5 Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá trong việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá trong việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Các ban ngành của xã Thường xuyên
6 Triển khai thực hiện “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh -Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 30% tại bộ phận một cửa cấp xã.
- Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp, Triển khai từ 1/6/2023
nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi   thực   hiện thành công TTHC trước đó,  mà cơ quan nhà nước có thẩm  quyền  giải quyết TTHC đang quản   lý   hoặc thông tin, giấy tờ, tài  liệu  đó  được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ  và  đáp  ứng được yêu cầu.
- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình tối đa 20 phút/01 lần giao dịch.
Văn phòng HĐND-UBND xã Thực hiện trong giai đoạn 2023- 2025
VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN, DUY TRÌ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1 Tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình. Các dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình được triển khai thực hiện UBND xã. Văn phòng HĐND-UBND xã Thường xuyên
2 Thực hiện xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC (ngay sau khi Chủ tịch UBND huyện công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC). Các quy trình điện tử trong giải quyết TTHC được thực hiện UBND xã. Văn phòng HĐND-UBND xã
3 Tích hợp, kết nối các dịch vụ công theo yêu cầu của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Các dịch vụ được tích hợp, kết nối Các cơ quan, đơn vị liên quan Theo yêu cầu
IX CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1
 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Báo cáo cải cách hành chính Văn phòng HĐND-UBND xã
 
Văn phòng HĐND-UBND xã
 
Theo kế hoạch cải cách hành chính
2 Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP Báo cáo kiểm tra công tác KSTTHC Văn phòng HĐND-UBND xã Các ban ngành UBND xã Kế hoạch kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo
3 Kiểm tra việc tuân thủ TTHC và niêm yết công khai TTHC tại nơi trực tiếp giải quyết TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương Lập Kế hoạch kiểm tra và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền UBND xã Trong năm
X TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC
1 Tuyên truyền về công tác Kiểm soát TTHC; thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương Tuyên truyền cho cán bộ, công chức về công tác kiểm soát TTHC UBND xã
Thường xuyên
2 Tuyên truyền về công tác Kiểm soát TTHC; thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; các hoạt động nổi bật trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC Các tin, bài về hoạt động kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của huyện, các hình thức khác: tờ rơi,… Văn phòng HĐND-UBND xã; Ban Văn hóa – Thông tin; UBND xã Thường xuyên
XI CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
Tổng hợp báo cáo thường kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC báo cáo Văn phòng UBND huyện Báo cáo UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã      Các cơ quan, đơn vị có liên quan Các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện
 
 
 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Các ban ngành UBND xã trên cơ sở kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện; UBND xã chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch ban ngành mình tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng thống kê làm công tác HĐND-UBND xã để tổng hợp báo cáo UBND xã. 
 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ PHÚC
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Phúc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamyphuc.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang